Intern reglement
iris 7 januari 2000

AW zet 100% in om de principes van goed bestuur en fair practices toe te passen. AW baseert zich daarvoor op de principes van Juist is Juist, het charter fair practices van de kunstensector.

Met dit intern reglement wil AW op een transparante wijze haar werking toelichten aan iedereen op één of andere manier betrokken bij haar werking. Het intern reglement is nog in opbouw en wordt verder aangevuld.

Een compacte, professionele organisatie

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Het dagelijks bestuur bestaat uit een artistiek coördinator en een zakelijk coördinator.

Het toezichthoudend bestuur adviseert en houdt toezicht op het dagelijks bestuur.

De expertenraad adviseert het bestuur over inhoudelijk, relevante thema’s rond architectuurcultuur. De expertenraad bestaat uit onafhankelijke, zelfstandig experten. De expertenraad en het bestuur komen minstens 6x per jaar bijeen.

De expertenraad wordt bij gelegenheid bijgestaan door de stakeholders, op zoek naar synergieën binnen de doelstellingen van de stakeholders.

Collectief van zelfstandige, professionele medewerkers

Voor de uitvoering van haar werking verbindt AW de nodige zelfstandige medewerkers, elk gespecialiseerd in hun vakgebied.

Zorgvuldig en adequaat financieel beheer

AW creëert met haar werking een maatschappelijk bewustzijn, het is dan ook vanzelfsprekend dat AW zorgvuldig omgaat met de middelen die deze maatschappij via overheidssubsidies ter beschikking stelt.

AW realiseert haar missie op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze en waarborgt de inhoudelijke integriteit. Het bestuur ziet erop toe dat de financiële en interne kwaliteitscontrole aangepast is aan de grootte van de organisatie en conform de vigerende regelgeving.

Een bedrijfsrevisor voert jaarlijks een controle uit op de boekhouding en rapporteert hierover aan de Algemene Vergadering van AW.

Eerlijke verloning

AW zorgt ervoor dat al haar medewerkers een correcte vergoeding ontvangen en dit binnen een correcte betalingstermijn.

De minimum vergoedingen van de zelfstandig medewerkers zijn gebaseerd op de loonbarema’s van PC 329.01 sector cultuurspreiding.

Diversiteit

AW streeft naar een gelijkwaardige genderverhouding, gedifferentieerd evenwicht op vlak van leeftijd, achtergrond en ervaring.

Medewerkers met suggesties, vragen of klachten over genderdiversiteit binnen AW kunnen contact opnemen via info@architectuurwijzer.be of met één van de onderzoekers van de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/contacteer-de-vlaamse-ombudsdienst/ombudsteam

Welzijn en integriteit

AW staat in voor het welzijn van al haar medewerkers.

AW neemt maatregelen om psychosociale risico’s tijdens de uitvoering van de opdrachten en de schade die eruit voortvloeit te voorkomen of om die schade te beperken. Grensoverschrijdend gedrag (o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag) valt dus onder het ruimere domein van psychosociale risico’s.

Medewerkers met vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag kunnen contact opnemen met een medewerker van AW of met één van de onderzoekers van de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/contacteer-de-vlaamse-ombudsdienst/ombudsteam

AW houdt een register bij van feiten van grensoverschrijdend gedrag (zoals geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag ea) door een elke derde t.o.v. één van de medewerkers van de organisatie.