Wonen in Limburg
iris 9th June 2016

Dit jaar focust Architectuurwijzer op ‘wonen’ en ‘landschap’ in Limburg. Binnen deze thema’s willen we een aantal vragen en discussiepunten onderzoeken die onder architecten leven. We bieden via deze website een platform aan en stimuleren de dialoog tussen de verschillende actoren.

Hoe denkt de Vlaamse Bouwmeester erover?

‘Pilootprojecten Wonen’ van het team Vlaams Bouwmeester stelt dat de Vlaamse bevolking tegen 2050 met ongeveer 1 miljoen mensen zal toenemen, die allen zowel betaalbaar als goed willen wonen, op dezelfde beperkte ruimte in Vlaanderen. Wat betekent dit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen?

In zijn ambitienota ‘Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur’ formuleerde Peter Swinnen in 2010 de wens om “de urgenties en uitdagingen in de zorg en de woningbouw waar we in Vlaanderen voor staan aan te pakken door een kwaliteitsvolle voorbeeld- of pilootprojecten”. In samenwerking met de bevoegde minister, het agentschap Wonen-Vlaanderen, de VMSW en het team Stedenbeleid werd een innovatietraject ingezet dat zou moeten leiden tot de realisatie van 5 pilootprojecten op het vlak van wonen. Hierbij ligt de focus op de groepswoning en een meer gemengde woonomgeving, in plaats van op de individuele woning en verkaveling. Hoe gaan we in de (nabije) toekomst om met de diepgewortelde Vlaamse woondroom? En hoe verhoudt die zich tot de demografische groei?

Collectieve woonvormen, de toekomst?

We zien dat collectieve woonvormen steeds vaker naar voren worden geschoven. Zo pleiten onze collega’s van Archipel voor een herdefiniëring van het traditionele woonmodel en ijveren ze voor nieuwe, duurzame woonmodellen. Hierbij moet niet enkel de woonvorm zelf herdacht worden, maar ook de gewoontes rond (collectief) opdrachtgeverschap en grondgebruik. Maatschappelijke uitdagingen zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, vergrijzing, milieubescherming, … zijn hier nauw mee verbonden.

Duurzaam wonen

Op 21 april 2016 vond het seminarie “Duurzaam Wonen in Genk” plaats, waarbij verschillende organisaties (o.a. Stad Genk, Nieuw Dak en Stebo)  in gesprek gingen met bewoners van Genk. Dat leidde tot 9 pilootprojecten. In oktober zullen de resultaten van deze projecten bekeken worden. Eén of meer ervan krijgen dan verdere uitwerking. Architectuurwijzer zal de ontwikkeling van deze pilootprojecten – en de discussie hierrond – volgen en in kaart brengen.

09/06/2016

 

Foto: ‘Runkst’ – Marjan Gabriëls

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *